Chathulp

‘to chat’ volgens Merriam Webster:

  1. op een informele manier met iemand praten
  2. deelnemen aan een online gesprek in een chatkamer

Laat je niet misleiden door de twee betekenissen van het woord. Professioneel chatten met een cliënt/patiënt vereist, naast klassieke hulpverleningsvaardigheden, een aantal skills die specifiek zijn aan de methodiek. Denk maar aan de mogelijke anonimiteit, tussen de regels lezen, schermpathie kunnen inzetten zijn maar een paar voorbeelden van eigenschappen die chat anders maken dan face to face contacten.

Chatten is zeker geen nieuwe methodiek, maar de cijfers liegen er niet om. Organisaties die chat aanbieden, zien elk jaar opnieuw een stijging van het aantal chatgesprekken. Ter illustratie hieronder een aantal cijfers van verschillende chataanbieders voor het jaar 2017:

0
chats Awel
0
chats JAC en CAW
0
chats Tele-Onthaal

Declercq, S., De Coninck, S., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2019) Ch@tlas – een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk.
[e-learningpakket] Gent: Arteveldehogeschool

In dit gratis e-learningpakket krijg je  via vier modules stapsgewijs professioneel chatten in welzijnswerk onder de knie: de eigenheid van chathulp – de stappen in een chathulpgesprek – de actoren in een chathulpgesprek – specificiteit van schermlezen en schermschrijven. Naast kaders en do’s en dont’s vind je er veel inspirerende voorbeelden en oefeningen

  link

Van Campenhout, I., Vanderreydt, P. & Devarwaere, S. (2019) Een stap verder in chathulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Totnogtoe werden er enkel via ‘links’ bruggen gelegd tussen chathulplijnen. In deze  presentatie getuigen Ilse van Campenhout (Nupraatikerover.be), Patrick Vanderreydt (Zelfmoord1813) en Sofie Devarwaere (Awel) over de warme doorverwijs die via de gemeenschappelijke chattool mogelijk wordt.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Dupont, M., Lernout, E. & Renty, J. (2019) Verscheidenheid in chathulp.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In 2018 werde dank zij een incentive van Flanders’Care drie nieuwe chathulpaanbiedingen uitgewerkt. In deze presentatie getuigen Margot Dupont (Steunpunt Adoptie) van www.a-Buddy.be, Elke Lernout (MFC Hagewinde) van www.chaterover.be en Jo Renty (Liga Autisem Vlaanderen) van Autismechat.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Provost, D. (2016) Oplossingsgericht chatten
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk-Knooppunt-online

Het artikel ‘Oplossingsgericht chatten’ biedt handvaten om een chatgesprek of een proces via chat vorm te geven. Denk hierbij niet aan ‘zo snel mogelijk streven naar oplossingen’, maar wel aan een ander perspectief op de cliënt en zijn/haar problemen of moeilijkheden.

Oplossingsgericht denken zet aan om de veronderstellingen en vooronderstellingen die je als hulpverlener maakt aan de kant te schuiven.

  Downloaden

Vanderplasschen, W., Reculé, C. & Claeys, H. (2014) Evaluatie van chatbegeleiding voor personen met een alcoholverslaving.
In:  AnD Tijdschrift van de vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. December 2014, n° 3, p. 15-16

In dit artikel evalueren de auteurs het chathulpaanbod in het twaalf weken durende online begeleidingsaanbod van alcoholhulp.be.

  Lees het artikel hier

Bocklandt, P., Botte, S., De Zitter, M., Donoso, V., Ryckaert, A. & Vanhove, T. (2013) Ch@dvice Inventaris – verkennend onderzoek naar het eerstelijns onlinehulpaanbod rond seksueel misbruik in Europa.
Gent: Arteveldehogeschool

Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksopdracht van de Europese Commissie waarbij 131 Europese websites met onlinehulp en 32 websites met chathulp rond seksueel misbruik werden gescreend.

Downloaden

Bocklandt, P., De Zitter, M., Ryckaert, A. & Vanhove, T. (2013)  Ch@dvice Gids voor 1-op-1-chathulpverlening in eerstelijnswelzijnswerk.
Gent: Arteveldehogeschool.

Deze brochure is een resultaat van een Europees project waarbij de chathulpmethodiek wordt uitgewerkt met focus op anonieme gesprekken over seksueel misbruik. Naast een visie op en een stappenplan voor chathulp wordt ook aandacht besteed aan wettelijke en ethische kwesties bij chathulp rond seksueel misbruik.

 Downloaden

van Gemert, M. & van Hoogenhuyze, C. (2013) Online communiceren via synchroon contact.
in Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. p. 181 – 196

In dit hoofdstuk bespreken de auteurs een 5-fasenmodel van professioneel chatten,

4 basisgesprekstechnieken (luisteren, samenvatten, doorvragen en ondersteunen) en

4 ‘gesprekstechnieken bij ruis’ (feedback vragen en geven, metacommuniceren en eigen mening geven).

  Bestellen

Maes, S. (2011) Verbondenheid is één klik verwijderd.
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen.
Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 265 – 277

Dit artikel focust op de ontwikkeling en operationalisering van het chathulpaanbod van Tele-Onthaal. Naast de visie op en de groei van het chathulpaanbod komen zowel hulpvragers, medewerkers als stafmedewerkers aan bod.

  Bestellen

De Zitter, M., Saelens, S., Vlaeminck, H. & Vercaigne, C. (2011) Chathulpvorming binnen het OnlineHulpUitwisselingsPlatform
Gent: Arteveldehogeschool

In dit onderzoeksrapport worden zowel inhoud als aanpak van basis- en voortgezette vorming rond chathulpverlening van Vlaamse welzijnswerkorganisaties geanalyseerd.

 Downloaden

Fransen, J. (2011) Advisering en hulpverlening via de chat.
In Fransen, J. (2011) Methodiek online hulpverlening voor schoolmaatschappelijk werk.
Rotterdam: Hogeschool Inholland. p. 107 – 168.

Dit hoofdstuk gaat met veel concrete voorbeelden in op de verschillende stappen in chathulp met nadruk op oplossingsgericht werken. De casussen gaan over schoolmaatschappelijk werk en dus over chatten tussen hulpverleners en jongeren.

  Bestellen

Vanhove, T. & Vercaigne, C. (2011) Ervaren baat in éénmalige chathulp. Een driehoeksanalyse van bevraging van oproepers, beantwoorders en transcripten uit eerstelijnswelzijnswerk in Vlaanderen.
Gent: Arteveldehogeschool

Dit rapport beschrijft het resultaat van een uniek onderzoek waarbij zowel hulpvragers als hulpverleners bevraagd werden over de ‘ervaren baat’ van een eenmalig chathulpgesprek. Daarenboven werden de betreffende chatgesprektranscripten door de onderzoekers geanalyseerd. Deze driehoeksanalyse levert verrassende resultaten.

 Downloaden

Vlaeminck, H., De Zitter, M., Vanhove, T., Saelens, S. en Vercaigne, C. (2011) Chathulp in eerstelijnswelzijnswerk.
In: Bocklandt, P. (red.) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 149 – 260.

In deze hoofdstukken komen diverse aspecten van chathulpverlening aan bod: kenmerken, kracht en uitdagingen voor chathulp, stappenplan voor chathulp, chatgesprekstechnieken, ervaren baat in chathulp, chathulpvorming voor hulpverleners, deontologische keuzes bij chathulp en paradoxen in chathulp.

 Bestellen

Beelen, S. & Van den Meerschaute, K. (2010) Wanneer afstand nabijheid creëert
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Bij e-mail en chat ontstaat de schijnbaar tegenstrijdige toestand van nabijheid door afstand. Thema’s en problematieken zoals geweld in het gezin, seksueel misbruik, zelfmoord, eetstoornissen, automutilatie, seksueel functioneren… kunnen online gemakkelijker benoemd worden.

Deze methodiekmap bundelt methodieken over verschillende vormen van onlinehulpverlening. De auteurs gaan in op de vraag hoe basisvaardigheden voor de hulpverlening kunnen verrijkt worden om goed te werken in een online context, evenals op de vraag welke organisatorische randvoorwaarden daarvoor nodig zijn. Ook de aspecten beroepsgeheim, omgaan met transcripts en intervisie komen aan bod.

Downloaden

de Groot, G. (2010) Chatten: uitdaging of drempel?! Methodische handleiding voor toegankelijke online hulpverlening.
Amsterdam: Uitgeverij SWP.

In dit boek beschrijft de auteur haar expertise als medewerkster aan chatmetfier.nl.

De nadruk ligt op de laagdrempelige wijze waarop in dialoog gecommuniceerd wordt met kwetsbare groepen. Het chathulpproces en enkele specifieke problematieken van kwetsbare jongeren staan centraal in deze publicatie.

Bestellen

Vlaeminck, H., Vanhove, T., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2009) Ch@tlas – methodiek online hulp in eerstelijnswelzijnswerk.
Gent: Arteveldehogeschool

In deze brochure wordt professionele chathulp vanuit drie invalshoeken toegelicht: een stappenplan voor het voeren van een hulpverlenend chatgesprek, de betrokken actoren in chathulp en 6 aandachtsdomeinen (taal, tekst, tekens, tempo, techniek en training).

Deze methodiek kwam tot stand in samenwerking met het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP).

Downloaden