Kinderen & jongeren

Hieronder vind je een aantal bronnen die specifiek gericht zijn op online werken met kinderen en jongeren.

Custers, S., Drooghmans, N. & Nijs, D. (2020). Digitale inclusie in tijden van corona. Noden uit het Welzijnswerk.

Diepenbeek: UCLL.

Verliep de (plotse) ommekeer naar het werken met digitale middelen n.a.v. corona wel zo eenvoudig voor cliënten en welzijnswerkers? Waren organisaties hier op voorbereid en was al het nodige materiaal voorzien? Kon de nood aan menselijk contact dat voordien (eerder) fysiek plaatsvond makkelijk aangevuld of vervangen worden door online contact?

Om de noden op vlak van digitale inclusie bij personeel en cliënten in kaart te brengen werd in april 2020 vanuit Hogeschool UCLL een nodenbevraging gelanceerd (onderzoekers Digitale Inclusie Stijn CustersNathalie Drooghmans en Davy Nijs) i.s.m. Jan Dekelver en David Loyen. Agentschappen Opgroeien (#Jongerenwelzijn) en VAPH zorgden voor de verspreiding.

In totaal lieten 137 van deze organisaties hun stem duidelijk horen.

Onderzoekers Stijn Custers, Nathalie Drooghmans en Davy Nijs schreven de bevindingen neer in een rapport.

  Link 

  download

Daeleman, E. (2019) WATWAT.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Rond 12 verschillende thema’s bundelt WATWAT informatie op jongerenmaat. In deze presentatie overloopt Emma Daeleman (De Ambrassade) de mogelijkheden  van hét jeugdinfromatiemerk.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Serrien, S., Dewaelheyns, K., Popelier, K., De Burghgraeve, A. & Haerdeman, E. (2019) Samenredzaam.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Onder het koepelbegrip ‘Samenredzaam’ komen in deze presentatie drie onlinetools aan bod:

  • Saar Serrien van CAW Antwerpen beschrijft een app voor jongeren die op jonge leeftijd alleen moeten gaan wonen;
  • Katrien Dewaelheyns en Kaatje Popeleier van VAD  beschrijven GRIP – een tool voor kinderen wiens ouders druggebruiker zijn.
  • An De Burghgraeve en Eva Haerdeman van BudgetInZicht beschijven de app WAKOSTA?!

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Vankeirsbilck, E. (2019) Smart Ateljee.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie demonstreert Evy Vankeirsbilck, teamcoach in De Hoge Kouter, hoe ‘Smart Ateljee’ – een wegwijzer in leven zorg en welzijn voor mensen met een beperking – tot stand kwam en wat de mogelijkehden van deze interactieve website zijn.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Bollen, W. (2019) Sorrybox: de digitale sorrytheek.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

In deze presentatie demonstreert Wouter Bollen (ICOBA) de Sorrybox – een vooral niet-talige tool die jongeren met een beperking de kans geeft om ‘sorry’ te zeggen.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Verlinden, A. (2019) NokNok – veerkrachttest en vernieuwd coachingsplatform.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

Kirsten Pauwels – stafmedewerker in het Vlaams Instituut Gezond Leven – belicht in deze presentatie het doel, de mogelijkheden en de vernieuwingen van deze laagdrempelige tool rond veerkracht voor jongeren. De test, oefeningen, dagboekfunctie, doelenmodule, … maken van NokNok een goed onderbouwde maar ook aantrekkelijke tool. Onlinehulp hoeft niet saai te zijn!

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

De Zitter, M. (2015) Onlinedagboek – professioneel aan de slag in onderwijs 
Gent: Arteveldehogeschool

In deze infografiek worden de kernaanbevelingen voor het professioneel omgaan met een onlinedagboek in onderwijs stapsgewijs voorgesteld.

Deze infografiek is te downloaden maar ook online (als presentatie) beschikbaar.

 Downloaden Link

Ik maak de klik

Dit is het introductiefilmpje van ‘ik maak de klik’. Deze website heeft als doel om meer KOPP-kinderen vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten en partners in de hulp. Ikmaakdeklik.be wil welzijnsbevorderend werken voor deze doelgroep. Daarnaast speelt suïcidepreventie een rol in het opzet, omdat KOPP kinderen een hoger risico lopen.

Ikmaakdeklik

Nijst, L. (2015) Help mijn kind wil op Facebook. Ouders preventief ondersteunen wanneer kinderen jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan sociale media [bachelorproef]
Brussel: Odisee

In deze bachelorproef gaat de auteur vanuit een ontwikkelingspsychologische, een pedagogische en een opvoedingsondersteunende invalshoek op zoek naar adviezen om kinderen jonger dan 13 jaar die willen deelnemen aan sociale media te ondersteunen. Deze bachelorproef was één van de geselecteerde inzendingen voor de eerste scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

Saelens, S., Vermeire, A., Timmers, F., Bracke, G., De Zitter, M. & Bocklandt, P. (2015) Onlinedagboeken voor onderwijs – methodiekhandleiding.
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze brochure ontwikkelen de auteurs een methodiek voor het omgaan met een onlinedagboek in het onderwijs. Daarbij focussen ze op vier aspecten: het formuleren van een visie op en positionering van het gebruik van een onlinedagboek, het procesverloop van het werken met een onlinedagboek, de betrokkenen bij zo’n onlinedagboek en specifieke aandachtspunten. Deze brochure bevat ook 11 inspirerende onlinedagboektemplates.

 Downloaden

Vandries, T. & Nijs, D. (2015) Aan de slag met onlinehulp in (ortho)pedagogische settings.
Diepenbeek: UC Leuven-Limburg.

In dit e-book komen naast een overzicht van mogelijkheden voor onlinehulp in (ortho)pedagogische en jeugdzorgorganisaties vooral handvatten voor het implementeren ervan aan bod. Dit alles wordt ondersteund met overzichtelijke checkfiches een gevuld met audiovisueel materiaal. Het e-book wordt afgesloten met enkele reflecties over de toekomst.

 Downloaden

Wiewauters, C. (2015) Kinderen en gezinstransities – Hoe ‘thuis’ komen binnen nieuwe gezinsvormen?
In: Sociaal.net – analyse XL – september 2015

In dit artikel gaat de auteur op zoek naar de transities die kinderen doormaken naar aanleiding van een echtscheiding. Hoe welzijnswerk hen daarin kan bijstaan – ook online – komt in dit artikel ook aan bod.

Link

Nijs, D. & Timmer, S. (2012) Een verkenning van de mogelijkheden van eHealth als empowerende hulpverlening.
In: TOKK tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderspychologie. Jg. 37, december 2012

Dit artikel formuleert omschrijvingen en voorbeelden van eHealth en onlinehulptoepassingen waarbij de nadruk ligt op burgerschap, inspraak en empowerment. Inspirerende praktijken uit alle fases van een zorg- of hulpverleningsproces uit Vlaamse en Nederlandse orthopedagogiek en kinderpsychiatrie komen aan bod.

 Downloaden

Van Hecke, J. (red.) (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. Een extra taal.
Antwerpen: Garant

In dit boek staat het werken met onlinehulptoepassingen in de bijzondere jeugdzorg centraal. Naast een overzicht van diverse vrij beschikbare onlinetoepassingen wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid en worden aandachtspunten gegeven voor de organisaties en de hulpverleners die online willen werken met hun doelgroep.

 Bestellen

Declercq, S. (2011) Vele interactieve anoniempjes. Het forum op Awel.
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 319 – 328.

Dit artikel beschrijft het ontstaan, de groei, de aanpak, de inhoudelijke ondersteuning, het doel en het resultaat van het forum van Awel.

 Bestellen

Beelen, E. & Veulemans, J. (2011) Mister JAC digitaal. Jongerenadviescentrum Hageland op sociale netwerksites
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 91 – 148.

In dit artikel beschrijven de auteurs de keuzes en de ontwikkelingen van hun communiceren via sociale netwerksites. Zowel de sterkte als deontologische vragen komen aan bod.

Bestellen

Fransen, J. (2011) Advisering en hulpverlening met e-mail. 
In Fransen, J. (2011) Methodiek online hulpverlening voor schoolmaatschappelijk werk. Rotterdam: Hogeschool Inholland

Dit boek schetst een overzicht van onlinehulpmogelijkheden voor jongeren vanuit het perspectief van schoolmaatschappelijk werk. De auteur gaat met veel concrete voorbeelden in op de verschillende stappen in chathulp en e-mailhulp met nadruk op oplossingsgericht werken.

 Bestellen

Van Hecke, J. (2011) Onlinehulptools in de bijzondere jeugdzorg. Onlinehulpontwikkelingen in Tonuso vzw
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen.
Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 309 – 318

Dit artikel gaat in op motieven om in bijzondere jeugdzorg onlinehulptoepassingen in te zetten. Er wordt aandacht besteed aan het omgaan met de digitale kloof en de auteur illustreert kort de mogelijkheden van verschillende onlinehulptoepassingen en het implementeren ervan in de organisatie.

Bestellen