Partnergeweld

Time Out! App (2012)
Sense-Lumens groep

In dit filmpje wordt de werking van de Nederlandse app Time out! app uitgelicht. Deze app is/was enkel te gebruiken met een login die je krijgt wanneer je in begeleiding bent. Het filmpje geeft wel een mooi beeld van de ondersteunende waarde van dergelijke apps. Geen tovermiddel, wel een handige extra.

 Bekijken op youtube

KOPP

Ik maak de klik

Dit is het introductiefilmpje van ‘ik maak de klik’. Deze website heeft als doel om meer KOPP-kinderen vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten en partners in de hulp. Ikmaakdeklik.be wil welzijnsbevorderend werken voor deze doelgroep. Daarnaast speelt suïcidepreventie een rol in het opzet, omdat KOPP kinderen een hoger risico lopen.

Ikmaakdeklik

Scheiding

Wiewauters, C. (2015) Kinderen en gezinstransities – Hoe ‘thuis’ komen binnen nieuwe gezinsvormen?
In: Sociaal.net – analyse XL – september 2015

In dit artikel gaat de auteur op zoek naar de transities die kinderen doormaken naar aanleiding van een echtscheiding. Hoe welzijnswerk hen daarin kan bijstaan – ook online – komt in dit artikel ook aan bod.

 Link

Suïcide

Forceville, G. & De Coster, J. (2011) Suïcidepreventie op web 2.0. Een project van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen.Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p.299 – 307

In dit artikel beschrijven de auteurs hoe ze via samenwerking met Netlog en Google op sociale netwerksites actief kunnen zijn rond het thema zelfdoding.

 Bestellen

Tinnitus

Willekens, S. (2015)  Een evaluatie van de huidige beschikbare websites rond ‘Tinnitus’ [bachelorproef]
Gent: HoGent

In deze bachelorproef vergelijkt de auteur de kwaliteit van Nederlandstalige websites met informatie rond tinnitus (oorsuizen). Voor deze systematische evaluatie werd gebruik gemaakt van de DISCERN vragenlijst en een extra controlelijst om de aangeboden info, professionaliteit en oorzaken van tinnitus en levenskwaliteit na te gaan. Deze bachelorproef was één van de inzendingen voor de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

Zelfverwonding

Neefs, A. (2015) Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk [bachelorproef]
Mechelen: Thomas More

In deze bachelorproef gaat de winnares van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2015 op zoek naar kwaliteitscriteria voor een degelijke informatieve website rond eerste hulp bij zelfverwonding. In hoofdstuk 3 focust ze daarbij op kwaliteitscriteria voor een degelijke website – waarbij ze zich ook baseert op de HON-code.

 Downloaden

Zwangerschapsonderbreking

Berghman, I. & Casier, C., (2018) Blij verwachten wordt verdriet. Een beschrijvende studie omtrent de informatiebehoefte van ouders na afwijkende prenatale diagnostiek. [bachelorproef]
Kortrijk: Vives

In deze bachelorproef spelen de winnaars van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2018 in op een nood. Zwangerschapsonderbreking is een taboe-onderwerp, waardoor mensen hun heil zoeken op het anonieme internet.

Dit bachelorproject is goed opgebouwd en voor een leek in deze materie goed te volgen. Beide studenten gaven blijk van een kritische onderzoekende houding waarbij deductieve en inductieve methoden elkaar aanvulden en versterkten. Zowel inhoudelijke diepgang als praktische bruikbaarheid werden nagestreefd, terwijl er rekening werd gehouden met evidence-based practice. Daarbij werd de ontwikkelde toepassing gebaseerd op gefundeerde kennis en werd deze ter feedback voorgelegd aan een groep van experten.

De website Blijverwachtenwordtverdriet is heel rijk, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Het is een tool die meteen door veel mensen gebruikt zal kunnen worden, zowel door cliënten met hulpvragen als door professionals. Ook qua vormgeving en naamgeving heeft men voldoende rekening gehouden met de ‘gevoeligheid’ rond dit thema. Met deze onlinetool maakt men een mooie vertaalslag van de opgebouwde kennis.

 Downloaden