Meer en meer organisaties en teams zien de voordelen van blended hulp, de combinatie van online en offline hulpvormen. Blended hulp geeft de mogelijkheid om nog meer op maat te gaan werken. Maar zoals elke methodiek is blended hulp niet altijd voor iedereen de meest geschikte optie. Daarom is het van groot belang om eerst grondig met je cliënt te verkennen of een blended traject wel de beste keuze is.

Op maat werken houdt in dat je werkvormen gebruikt die aansluiten bij de noden en vaardigheden van de cliënt. Om goed blended te werken met cliënten, komen een aantal specifieke voorwaarden en vaardigheden in het vizier. Denk maar aan, heel basic maar cruciaal, al of niet toegang hebben tot een pc of laptop met internet. Het gros van de gezinnen in België beschikt hierover maar een kleine minderheid moet het nog altijd zonder stellen. Het is dus altijd zaak om in dialoog met cliënten na te gaan of een aantal noodzakelijke randvoorwaarden vervuld zijn .

De Universiteit Twente ontwikkelde een instrument om deze dialoog te structureren en na te gaan of blended hulp wel mogelijk is, ‘fit for blended care’. We lijsten de vragen hieronder op. Ze kunnen een goede inspiratiebron zijn om je eigen blended hulpaanbod (verder) vorm te geven.

Het instrument omvat een aantal vragen voor cliënt en hulpverlener die eerst checken of aan noodzakelijke basisvoorwaarden is voldaan. Vervolgens worden belemmerende en bevorderende factoren nagekeken. Op basis van deze toetsing wordt een advies geformuleerd dat aangeeft of en op welke manier een blended traject kan gelopen worden. Dialoog met de cliënt staat in heel dit proces centraal.
We nemen de verschillende vragen en bedenkingen onder de loep.

Vragen voor de cliënt: noodzakelijke voorwaarden

Aan de kant van de cliënt: hier wordt eerst gecheckt in hoeverre de digitale kloof een rol speelt. Deze kloof gaat enerzijds over bezit van of toegang tot de nodige middelen om online te gaan maar ook over beschikken van de nodige vaardigheden.

Basisvoorwaarde is natuurlijk dat de cliënt over een apparaat met stabiele internetaansluiting beschikt. Dit is niet altijd een evidentie.

een gemeenschappelijke pc in een drukke leefruimte is bijvoorbeeld niet de meest ideale plek om met voldoende privacy een aantal zaken op een rij te zetten

We gaan er te snel van uit dat de technische kant voor iedereen evident is. Dat is noch voor hulpverleners, noch voor cliënten het geval. Het is dus nodig om hier expliciet naar te peilen.

Kan de cliënt bewust en kritisch omgaan met nieuwe media? Zijn eventuele privacy-issues duidelijk?

 Vragen voor de hulpverlener: doelen, software, mogelijkheden van de cliënt

Deze vragen peilen naar de vooropgestelde doelen van het blended traject en het al of niet beschikken over de nodige software. Een inschatting van de intellectuele mogelijkheden van de cliënt is aan de orde evenals de inschatting of de cliënt (potentieel) in een crisissituatie verkeert die van die aard is dat blended hulp (tijdelijk) niet wenselijk is.

Hulpverlener en cliënt leggen deze doelen vast in onderling overleg.

Vraag je de cliënt om een aantal zaken te monitoren, denk maar aan middelengebruik, opvolgen van depressieve gedachten,…? Of wil je eerder met de cliënt chatten om hem/haar de mogelijkheid te geven moeilijke zaken te uiten?
Het antwoord op deze vraag zal bepalen hoeveel tijdsinvestering er gevraagd wordt van de cliënt en de frequentie ervan.

Als dit niet het geval is (je wil chatten maar beschikt niet over chatsoftware), dan is het nogal wiedes dat je dit spoor niet verder kan bewandelen.

Een acute crisis is niet per definitie een tegenindicatie om blended te werken. Het is wel van belang om hier samen met de cliënt over in dialoog te gaan en in te schatten wat mogelijk is of tijdelijk onmogelijk geworden is. Als medische problemen van die aard zijn dan een verdere behandeling of begeleiding niet mogelijk is, dan staat blended werken misschien ook op de helling. Ook hier is het belangrijk om in dialoog te gaan met de cliënt.

Bedenk hierbij dat rekening houden met de mogelijkheden van de cliënt ook altijd maatwerk is.

Samen te bespreken

Hulpverlener en cliënt bespreken vervolgens samen een aantal noodzakelijke voorwaarden: beschikt de cliënt naast basis computer skills ook over voldoende internetvaardigheden en kan de cliënt zich schriftelijk uitdrukken? (als dit nodig is voor de online methodiek die men wil inzetten, voor videobellen is dit bijvoorbeeld geen issue)

De vragenlijst zoomt verder in op elementen die blended hulp kunnen bevorderen of net belemmeren.

Versterkende factoren kunnen zijn:
 • een goede werkrelatie
 • voorkeur voor blended omwille van praktische redenen (verplaatsing, tijd,…)
 • voorkeur voor blended omwille van veiligheid, minder stigma, niet ‘gezien’ worden terwijl je een dienst binnen stapt,  geen oogcontact met de hulpverlener (afhankelijk van de gekozen hulpvorm)
 • meer openheid in communicatie op afstand. Online werken kan de drempel verlagen om moeilijkere zaken gezegd of geschreven te krijgen
 • discipline
 • sociale steun in de omgeving die helpt bij het uitvoeren van de behandeling
Mogelijke belemmerende factoren:
 • een lage motivatie voor de begeleiding/behandeling
 • weinig vertrouwen
 • crisisgevoeligheid
 • cognitieve problemen
 • psychosociale problemen
Goed begonnen…

Zoals je merkt start een blended traject met een uitgebreide exploratiefase. Onder het motto ‘if you want to go fast, go slow’ is het belangrijk om via de dialoog met de cliënt en duidelijk peilen naar verwachtingen en mogelijkheden een kwaliteitsvolle aanpak te bereiken die van bij de start op maat is.

Meer info?

Op deze link vind je het instrument ‘fit for blended care’.
Deze link leidt je naar de instructies om de vragenlijst te gebruiken.
Op deze pagina in onze mediatheek vind je nog bronnen rond blended werken.

blended hulp