Implementatie

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn: onlinehulp inzetten gaat over zoveel meer dan enkel over technologische ontwikkelingen. Het gaat eigenlijk vooral over mensen en over een proces van implementatie en verandering.

‘Proces’ betekent tijd, een tijd waarin de nodige stappen moeten gezet worden en alle betrokkenen liefst mee op de kar zitten. Wat ben je met het nieuwste hoogtechnologische snufje als niemand het gebruikt? De zoveelste mooie app waarvan geen enkele medewerker precies weet hoe die werkt? (en hem dus niet gebruikt)

Implementeren is cruciaal en is eigenlijk de sleutel om tot gedragen en effectieve verandering te komen. Het is vaak ook op dat punt dat organisaties zich vastrijden door niet genoeg in te zetten op de invoering van iets nieuws.

Onderstaande figuur geeft je al een basis-recept voor succesvolle verandering. In de documenten die we hieronder oplijsten, vind je meer informatie die je op weg kan zetten om een sterk proces te gaan met je organisatie, je medewerkers en vooral je doelgroep.

omgaan met verandering

veranderingsmodel van Knoster

Bocklandt, P.; Custers, S.; Drooghmans, N.; Hermans, K.; Nijs, D.; Van Daele, T. & Wyverkens, E. (2020) Rapport online veerkracht van welzijns- en geestelijke gezondheidszorgorganisaties in de lockdownperiode

S.L.: Netwerk Onlinehulp Vlaanderen

270 respondenten rapporteerden over de onlinetools die werden ingezet in de lockdownperiode. Het rapport van dit onderzoek beschrijft praktijken, noden en perspectieven.

Naast de globale resultaten wordt gefocust op ‘algemeen welzijnswerk’, ‘geestelijke gezondheidszorg’, ‘opgroeien’ en ‘ondersteuning van personen met een beperking’.

Downloaden

Bocklandt, P., e.a (2020) Nieuwe netwerken dankzij onlinehulp.

Gent : Arteveldehogeschool

Omdat onlinehulp plaatsonafhankelijk is, heb je de kans om met nieuwe partners zo’n aanbod uit te werken. Dit artikel schetst hiervoor een kader en illustreert dit via vier Flanders’Care onlinehulp incentiveprojecten. Omdat deze projecten gelanceerd werden kort voor de coronacrisis in 2020 wordt meteen ook aangegeven welke hefboom deze onlinehulp in coronatijd betekende.

Link

Bocklandt, P., e.a (2020) Medewerkersvertrouwen in onlinehulp

Gent : Arteveldehogeschool

In deze nota schetst de auteur een kader rond negen dimensies van medewerkersvertrouwen in onlinehulp in zorg en welzijn. Tevens wordt er een checklist uitgewerkt die kan helpen om in kaart tebrengen hoe het medewerkersvertrouwen in onlinehulp in je organisatie gesteld is.

Downloaden

Pattyn, E. & Bocklandt, P. (2020) Cliëntreizen rond onlinehulp – achtergrond en aanpak

Gent : Arteveldehogeschool

In deze nota schetsen de auteurs de bedoeling en aanpak van ‘cliëntreizen’ om visueel en procesmatig mogelijkheden van onlinehulp te verkennen in een concreet begeleidingstraject in welzijn en zorg. Via do’s en don’ts en concrete voorbeelden wordt ‘vanop de werkvloer’ vanuit cliëntperspectief gezocht naar mogelijkheden voor blended hulp.

Downloaden

Nijs, D., Custers, S., Dekelver, J. & Loyen, D. (2020) Een lockdown biedt unieke kansen voor digitale inclusie.

In: Sociaal.net – Achtergrond – 15 mei 2020

Corona deed ook het welzijnswerk halsoverkop schakelen naar onlinehulp en digitaal communiceren. In dit artikel verduidelijken de auteurs dat deze crisis een unieke kans is voor een e-inclusiebeleid zodat kwetsbare mensen niet in een digitale lockdown blijven steken. De onderzoekers capteerden een duidelijk signaal uit het werkveld.

  Link

Bocklandt, P., Claeys, H., De Coninck, S., Nijs, D., Ovaere, L. & Pattyn, E. (2019) SIMBA – Succesvol IMplementeren van Beeldbellen in Ambulante hulp en zorg.

Gent – Leuven/Hasselt: Arteveldehogeschool – UC Leuven-Limburg

Op het gratis elearningplatform staan ondersteunende hulpmiddelen om het implementeren van onlinehulp – in casu beeldbellen – op een professionele manier  te implementeren. De modules gaan specifiek in op 10 aspecten, gaande van meerwaarde, cliënt- & partnerbetrokkenheid en medewerkersvertrouwen tot de financiële kosten en baten, GDPR, methodiek en bekendmaking.

Link

Bocklandt, P., De Zitter, M. & Pattyn, E. (2019) Onlinetools in trajectbegeleiding – online feedback vragen – onlinehulp implementeren.  Gent: Arteveldehogeschool.

Op het elearningplatform ‘OCMW N@BIJ‘ wordt in drie modules aandacht besteed aan kaders, inspirerende praktijken, do’s en don’ts rond het implementeren van onlinehulp in OCMW-onlinedienst- en -hulpverlening. De modules gaan sprecifiek in op:

  • onlinetools in klantgerichte trajectbegeleidingen;
  • online feedback vragen op het hulp- en dienstverleningsaanbod;
  • klantgerichte onlinetools implementeren in de OCMW-werking.

Deze voorbeelden uit OCMW’s zijn ook relevant voor andere welzijns en zorgsectoren.

Link

SAM – Steunpunt Mens en Samenleving, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen, Steunpunt Geestelijke Gezondheid (2019) Beleidsaanbevelingen voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid.

In deze nota worden vijf beleidsaanbevelingen geformuleerd rond onlinehulp voor welzijn en gezondheid voor de komende Vlaamse regering. De aanbevelingen worden geconcretiseerd in 8 concrete beleidsacties. Partners van SAM – Steunpunt Mens en Samenleving, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid die met de uitbouw of ondersteuning van onlinehulp in Vlaanderen begaan zijn, formuleerden deze aanbevelingen aan de leden van relevante werkgroepen van politici in het kader van de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering in augustus – september 2019.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2019) Quickscan voor onlinehulp in zorg en welzijn.
Gent: Arteveldehogeschool.

Deze quickscan is een hulpmiddel om snel een overzicht te krijgen van houvasten en valkuilen bij het implementeren van onlinehulp in jouw organisatie. Deze scan focust op 9 aspecten: visie op onlinehulp – onlinehulpaanbod – cliënten en onlinehulp – medewerkers en onlinehulp – hadware, software en internet – relaties en deontologie – strategische partners – promotiekanalen – kosten en opbrengsten.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2019) Onlinehulp is meer dan de aankoop van een tool.
In: Sociaal.net – achtergrond

Dit artikel is gebouwd rond 5 getuigenissen van 5 nieuwe onlinehulpprojecten die in 2018 met ondersteuning van Flanders’Care werden uitgewerkt. De projectleiders getuigen hoe ze autisme-chat, a-Buddy, chaterover.be, het inzetten van drughulp.be en van onlinedagboeken stapsgewijs hebben aangepakt met oog voor tal van implicatie-aspecten.

 Downloaden

Claeys, H. (2019) Meer dan een kwalitatieve tool – implementeren van e-mental health.
[Onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care Congres Onlinehulp voor welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019

De titel zegt al veel! In deze presentatie houdt Herwig Claeys een warm pleidooi om bij het implementeren van onlinehulp meer aandacht te besteden aan tal van aspecten die niet met de ‘tool’ op zich te maken hebben. Denk maar aan:  alle belanghebbenden betrekken, visie ontwikkelen, vorming van medewerkers, … kortom 9 aspecten die samen voor succesvolle implementering kunnen zorgen.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Wolters, W. (2019) Disruptie in zorg en welzijn
[onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Carecongres Onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid – Brussel: 28 maart 2019.

Wouter Wolters is partner van Buro Wisselstroom – een adviesorganisatie voor digitale zorginnovatie in Nederland. In deze presentatie focust hij op diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp in welzijn en zorg. Kaders en concrete voorbeelden wisselen elkaar af.

  Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

McGrath, P., Wozneay, L. e.a. (2018) Toolkit for e-Mental Health Implementation
Ottawa: Mental Health Commission of Canada

In deze brochure exploreren de auteurs e-healthmogelijkheden en bieden ze een beslishulp omtrent het al dan niet gebruiken van e-health.

Ze werken een roadmap uit voor het uitwerken van een online-aanbod rond geestelijke gezondheid. Bovendien focussen ze ook op de professionele digitale vaardigheden en op het motiveren van cliënten.

Downloaden

De Boever, S.; De Sutter, M., Goossens, N. & Remory, N. (2018) Social ROI bij het implementeren van online tools in de non- en social-profit sector [bachelorproef]
Gent: Arteveldehogeschool

Dit eindwerk onderzocht in hoeverre de sociale sector zich bezighoudt met het analyseren van de Social Return On Investment bij het implementeren van onlinetools.

Instellingen vinden de digitalisering van hun sector wel noodzakelijk maar dan als ondersteunend communicatiemiddel en in evenwicht met face-to-facecontact.

Social Return On Investment onderzoeken gebeurt door instellingen en organisaties echter niet.

Downloaden

De Block, C., De Smet, J., Glorieux, J. & Pruvoost, D. (2018) SROI: Social Return On Investement – onderzoek naar de sociale en financiële ROI en de toepassing van online tools in de social-, profit- en non-profitsector. [bachelorproef]
Gent: Arteveldehogeschool

In een eerste deel bieden deze studenten een overzicht van ROI, SROI en andere meetmethodes om maatschappelijke waarde te creëren.

Via diepte-interviews brengen ze in kaart dat de kennis omtrent SROI en maatschappelijke impactmeting in het werkveld zo goed als onbestaand is en dat daartoe ook de motivatie ontbreekt.

Downloaden

De Witte, N. A. J. & Van Daele, T. (2017) Vlaamse UTAUT-vragenlijsten. 
Antwerpen: Toegepaste Psychologie, Thomas More Hogeschool

Deze vragenlijsten willen organisaties en (geestelijke gezondheidszorg-)hulpverleners de mogelijkheid geven om meer inzicht te krijgen in hefbomen en potentiële hinderpalen bij de implementatie van technologische toepassingen, zowel bij zichzelf als bij (potentiële) cliënten. De vragenlijsten focussen vooral op het geloof, het vertrouwen en de ‘goesting’ om met online toepassingen aan de slag te gaan. De resultaten van dergelijke bevraging kunnen helpen bij het vormgeven van implementatie-processen en communicatie rond technologie in de geestelijke gezondheidszorg – maar zijn ook vlot toepasbaar in andere sectoren

 Downloaden

Bocklandt, P. (2016) Mogelijkheden en aanbevelingen i.v.m. online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden. Op weg met of zonder Prison Cloud op elke cel
Gent: Arteveldehogeschool

Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek waarbij 21 medewerkers en 88 gedetineerden prioriteiten en randvoorwaarden formuleren voor het inzetten van online hulp- en dienstverlening voor gedetineerden in gevangenissen waar Prison Cloud (pc op cel) beschikbaar is.

Downloaden

Meijnckens, L. (2016) Beter met eHealth in 60 minuten
Zaltbommel: Haystack

In dit boek leidt de auteur je in turbo in in de wereld van e-health. De definities worden op scherp gezet en er komen een heel aantal good practices naar  voor. De auteur lijst voor- en nadelen op en besteedt de nodige aandacht aan implementatie. Een ideale smaakmaker dus.

  Bestellen

Provost, D. (2016) Blended hulp
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

In dit artikel omschrijft de auteur blended hulp als de combinatie van offline en onlinehulp. Een aantal belangrijke voordelen voor zorg en welzijn worden opgelijst.
De nodige skills van een goede (blended) hulpverlener én noodzakelijke randvoorwaarden op organisatieniveau worden geëxpliciteerd.

Downloaden

Van Bijsterveldt, M. (2016) Opschalingsgids.
Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw : Zorg voor innoveren.

In deze gids wordt rond vier thema’s gewerkt: ‘ondernemerschap’, ‘geld voor zorgvernieuwing’, ‘opschalen is veranderen’ en ‘belangrijke voorwaarden voor succes’. Telkens worden tips, praktijkervaring en achtergrondmateriaal gegeven

 Downloaden

VAD (2016) Methodiek visieontwikkeling gebruik Online Tools.
Brussel: VAD: KUL

Deze tekst wil organisaties stimuleren om hun visie op en de positionering van onlinehulp te concretiseren. Creëren van een draagvlak, ontwikkelen van een visie en duidelijke doelstellingen naar voor schuiven zijn de eerste aandachtspunten in dit proces. Dit alles binnen een kader van noodzakelijke randvoorwaarden. Een handig werkinstrument dat geen voorgekauwde antwoorden biedt maar de juiste vragen stelt.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2015) Checklist voor de ‘overeenkomst’ tussen organisatie en cliënt i.v.m. het werken met een onlinedagboek
Gent: Arteveldehogeschool

In deze checklist komen alle deontologische aspecten aan bod die een organisatie zich dient af te vragen i.v.m. het opmaken van een overeenkomst met een cliënt omtrent het gebruiken van een onlinedagboek.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2015) Checklist voor de ‘overeenkomst’ tussen organisatie en ICT-er i.v.m. het werken met een onlinedagboek
Gent: Arteveldehogeschool

In deze checklist komen alle deontologische aspecten aan bod die een organisatie zich dient af te vragen i.v.m. het opmaken van een overeenkomst met een ICT-leverancier omtrent het gebruiken van een onlinedagboek.

 Downloaden

Pelsmakers, L. (2015) Virtueel vrijwilligen – digitalisering in het vrijwilligerswerk.
Brussel: Politeia

In deze praktische brochure komen taken, selectie en begeleiding van online vrijwilligers aan bod. Er worden veel tips gegeven rond de randvoorwaarden van deze vorm van vrijwilligerswerk.

 Bestellen

Steffens, R. & Sarrazin, D. (2015) Richtlijnen voor online interventies in selectieve drugpreventie.
Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe

In deze brochure, die het resultaat is van het Europees project Click for supprt, worden concrete aanbevelingen geformuleerd voor kwaliteitsvolle webgebaseerde interventies voor drugpreventie aan jonge druggebruikers. Naast inhoudelijke aanbevelingen worden ook technische aspecten belicht en aandachtspunten geformuleerd voor interactieve onderdelen en instrumenten. Ook aan het bereiken van de doelgroep van jonge druggebruikers en het vergroten van de therapietrouw wordt belang gehecht. Hoewel geconcretiseerd naar drughulpverlening, bevatten deze richtlijnen ook veel aanbevelingen die nuttig kunnen zijn voor onlinehulp rond andere thema’s en voor andere doelgroepen.

 Downloaden

Timmers, F. & Bogaerts, K. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs – de gebruikers bevraagd.
Leuven: KUL

Deze presentatie bevat de presentatie van een bevraging van cliënten en hulpverleners van een onlinedagboek. Zowel hun verwachtingen, hun ervaringen als de resultaten komen aan bod.

 Downloaden

Timmer, S. (2015) eHealth in de langdurige zorg – de praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum

In dit hoofdstuk geeft Saskia Timmer een overzicht van de kerntaken van een zorgverlener en bekijkt van daaruit hoe onlinehulptoepassingen daarbij een bijdrage kunnen betekenen.

 Bestellen

Vandries, T. & Nijs, D. (2015) Aan de slag met onlinehulp in (ortho)pedagogische settings.
Diepenbeek: UC Leuven-Limburg.

In dit e-book komen naast een overzicht van mogelijkheden voor onlinehulp in (ortho)pedagogische en jeugdzorgorganisaties vooral handvatten voor het implementeren ervan aan bod. Dit alles wordt ondersteund met overzichtelijke checkfiches een gevuld met audiovisueel materiaal. Het e-book wordt afgesloten met enkele reflecties over de toekomst.

 Downloaden

Akkermans, H. (2014) Media-W. Praktische gids voor mediawijsheid in de hulpverleningsorganisatie
In: Provost, D. (2014) Wegwijzer Mediawijsheid in het sociaal werk. Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

In dit hoofdstuk wordt gedetailleerd beschreven hoe een implementatietraject in een organisatie verloopt. De auteur zet netjes de verschillende rollen en aandachtspunten op een rij. Inhoudelijk gaat het over mediawijsheid, maar ook voor implementatie van andere onlinehulptrajecten is dit een uitstekende bron van inspiratie.

  Downloaden

Bocklandt, P. (2014) Voorwaarden voor onlinehulp – ondersteunende perspectieven – implementeren van onlinehulp
In: Bocklandt, P. (red.) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 107 – 148.

In deze hoofdstukken komen diverse aspecten van het implementeren van onlinehulp aan bod: tijd, medewerkersbeleid, financiering, ICT, werkplekaanpassingen, deskundigheidsbevordering, draagvlak creëren, plannen van onlinehulp. Al deze aspecten worden hier beschreven in functie van het formuleren van aanbevelingen voor onlinehulpbeleid.

Downloaden

Claeys, H. (2014) Toekomstmogelijkheden blended hulp in CGG

In dit blogartikel focust de auteur op de uitbreiding van de mogelijkheden die het inschakelen van onlinehulp in face-to-facehulp kan betekenen. Daarbij gaat hij in op een aantal integratie- en reorganisatie-aspecten.

 Link

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2014) Business Model Generatie.
Deventer: Vakmedianet

De auteurs werken in dit boek het BMC – business model canvas uit dat inspireerde om diverse aspecten die het duurzaam implementeren van onlinehulp in kaart te brengen.

Bestellen

Plaete, J., De Bourdeaudhuij, I. & Crombez, G. (2014) Haalbaarheidsstudie: een eHealth interventie voor gezondheidspromotie bij huisartsen.
Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Dit onderzoeksrapport beschrijft de voorwaarden en haalbaarheid om via huisartsen een eHealth interventie voor gezondheidspromotie te lanceren. Zelfs al is de inhoud van het online aanbod prima, toch zijn er vele randvoorwaarden die de implementering ervan via de huisartsenpraktijk niet evident maken.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2013) Ch@dvice Reflector – hulpmiddel bij het (verder) ontwikkelen van chathulpverlening rond seksueel misbruik.
Gent: Arteveldehogeschool.

Deze checklist is een hulpmiddel waarbij diverse relevante domeinen bij het implementeren van onlinehulp (in dit geval chathulp rond seksueel misbruik) bevraagd worden.

 Downloaden

Bocklandt, P., De Zitter, M., Saelens, C. & Saelens, S. (2013) Draagvlak, dromen en drempels voor onlinehulp in Vlaams welzijnswerk.
Gent: Arteveldehogeschool.

Deze brochure geeft een kader voor visie en positionering van onlinehulp voor welzijn en gezondheid, een inspiratieboom met kwaliteitscriteria voor onlinetoepassingen in welzijnswerk, kritische succesfactoren om meer onlinehulp in te zetten en een stappenplan om onlinehulp in de werking van de organisatie in te bouwen.

 Downloaden

Van Daele, T., Vansteenwegen, D., Hermans, D., Van Audenhove, C. & Van den Bergh, O. (2013) Implementeren van online en GGZ-interventies in de thuiszorg. Uitdagingen en mogelijkheden.
Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Dit onderzoeksrapport beantwoordt drie onderzoeksvragen: Hoe staan thuisverpleegkundigen t.a.v. depressie bij patiënten en mantelzorgers? Kan een minimale interventie bijdragen aan het verhogen van competenties van verpleegkundigen in het omgaan met depressie? Hoe staan verpleegkundigen tegenover vermaatschappelijking van de zorg en tegenover e-mental health in thuiszorg en in huisartsenpraktijken?

 Downloaden

Wolters, W., Schalken, F., Tilanus, W. (e.a.) (2013) Voorbereiding en organisatie.
in Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum p. 70 – 170

In dit deel van het boek bespreken de auteurs diverse aspecten van het voorbereiden en organiseren van onlinehulp in de organisatie: implementeren, concept ontwikkelen, interactieve hulpvromen organiseren, techniek, veiligheid, recht, teksten schrijven en doelgroepen bereiken.

 Bestellen

Van Hecke, J. & Dekelver, J. (2012) De organisatie wil starten met onlinehulpverlening. 
In: Van Hecke, J. (red.) (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. Een extra taal. Antwerpen: Garant p. 62 – 75

In dit hoofdstuk gaan de auteurs in op een risico-analyse en veiligheidsplanning voor organisaties vooraleer ze met sociale media aan de slag kunnen gaan. Verder roepen ze op om te vertrekken vanuit het dagelijks werken met jongeren en zo te gaan zoeken welke online hulptoepassingen daarbij ondersteunend kunnen zijn.

 Bestellen

Beelen, S., Bocklandt, P. Stas, K. & Van den Meerschaute, K. (2011) Onlinehulpkwaliteitsvol opstarten – zes bouwstenen.
In: Bocklandt, P. (red) (2011) Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco. p. 91 – 148.

In dit hoofdstuk beschrijven de auteurs via zes bouwstenen hoe online hulp kwaliteitsvol kan uitgebouwd worden: visie en positie van onlinehulp, draagvlak creëren, deontologische keuzes, medewerkersbeleid, middelenbeleid en een stapsgewijze aanpak.

Bestellen

De Zitter, M., Saelens, S., Vlaeminck, H. & Vercaigne, C. (2011) Chathulpvorming binnen het OnlineHulpUitwisselingsPlatform 
Gent: Arteveldehogeschool

 In dit onderzoeksrapport worden zowel inhoud als aanpak van basis- en voortgezette vorming rond chathulpverlening van Vlaamse welzijnswerkorganisaties geanalyseerd.

 Downloaden