Kwaliteit(scriteria)

Kwaliteit van de hulpverlening: een moeilijk meetbaar beestje. Toch is zorg voor kwaliteit één van de hoekstenen van goede hulpverlening.

De technische kant

Binnen de context van onlinehulp gaat dit deels over de kwaliteit van de tools en methodieken die je inzet. In hoeverre zijn ze gebruiksvriendelijk, afgestemd op noden en behoeftes van je doelgroep, technisch betrouwbaar? Voorzie je als organisatie de gepaste én veilige infrastructuur? Hoe zorg je ervoor dat alles deontologisch correct verloopt? Een heel aantal vragen die bepalend zijn voor de kwaliteit van de hulp die je biedt.

Expertise

Maar veel meer nog gaat het over de manier waarop je deze tools inzet. Een goede online of blended hulpverlener is in de eerste plaats een goede hulpverlener. Maar online werken vraagt een aantal specifieke skills en attitudes. Denk maar aan een grote schriftelijke taalvaardigheid, creativiteit om de juiste tools telkens op maat van je cliënt / patiënt en zijn vraag in te zetten, kunnen omgaan met veranderende regie, dat alles gecombineerd met enige ICT-vaardigheden.Om kwaliteit te garanderen, moet een organisatie inzetten op expertise van de medewerkers. Dat kan door opleiding, supervisie en intervisie, training ‘on the job’,…

Visie en structurele afspraken

Kwaliteit bied je ook door als organisatie goed af te wegen of je onlinehulp inzet, onder welke vorm en voor welke doelgroep en daar structurele afspraken over maakt. Bedenk bijvoorbeeld iets ‘evident’ als een e-mailadres bekend maken, zo ongeveer elke organisatie heeft daar jaren geleden al voor gekozen. Hou je er dan rekening mee dat mensen je ook hulpvragen zullen stellen via dat kanaal? Kies je om daarop in te gaan of gebruik je je mailadres vooral om praktische zaken te regelen? Is dit duidelijk voor de mensen die je op die manier contacteren? Over welke antwoordtermijn spreken we? Heb je medewerkers in huis die deze taak kunnen opnemen en daar de nodige tijd voor krijgen? Allemaal afspraken die duidelijk moeten zijn voor medewerkers én cliënten.

Luister naar je doelgroep

Bedenk ook dat de stem van je gebruikers hierin primeert. Alle kwaliteitshandboeken ten spijt, zijn zij nog altijd een belangrijke graadmeter om aan te geven of je hulp wel kwalitatief is én goed is afgestemd op hun noden en verwachtingen.

Beelen, S. & Bocklandt, P. (2019) ‘Karaat – Toolbox over kwaliteit van Onlinehulp in welzijn en gezondheid.’, Brussel/Gent: SAM, steunpunt Mens en Samenleving & Arteveldehogeschool.

Deze toolbox helpt jou en je organisatie om:

  • te reflecteren over kwaliteit van onlinehulp
  • de elementen van kwaliteit van onlinehulp bespreekbaar maken in je welzijns- of zorgorganisatie
  • duidelijke spelregels te formuleren voor het gebruik van verschillende online tools in je team of organisatie
  • aanbevelingen te doen voor het verbeteren van de kwaliteit van onlinehulp

De toolbox kost 15 euro. Bestellen kan via secretariaat@samvzw.be. De bezorging kan via de post, of je kan de toolbox afhalen op één van onze vestigingen in Antwerpen, Brussel of Gent.

Bocklandt, P, Claeys, H., (2016) Een veelzijdige kijk op kwaliteit van onlinehulp voor welzijn en gezondheid
knooppunt-online, Berchem

In deze tekst worden kwaliteitscriteria voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid geformuleerd. Niet enkel onlinehulp-competenties maar ook het technische, deontologische en implementatie aspect wordt onder de loep genomen. Op het eind van de tekst vind je een aantal checklisten waarmee je kan aftoetsen hoe ver jouw organisatie staat in het kwaliteitsvol implementeren van onlinehulp.

 Downloaden

Meersman, M. (2015) Is daar een app voor?! Onderzoek naar beschikbare en kwaliteitsvolle apps om angst- en stemmingsstoornissen te verminderen [bachelorproef]
Antwerpen: Thomas More

In deze bachelorproef wordt gezocht naar gratis, Nederlandstalige apps die pretenderen angst- en stemmingsstoornissen te verminderen en wordt er onderzocht aan welke criteria ze voldoen. De kwaliteitscriteria waren: Nederlandstalig, gratis, over angst- of stemmingsstoornis, bevat psychologisch element, bruikbaar zonder hulpverlener, werkt curatief, bevat actief element, gericht op verandering, systematiek aanwezig. Deze bachelorproef werd ingediend voor de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

Neefs, A. (2015) Eerste hulp bij zelfverwonding in het digitale tijdperk [bachelorproef]
Mechelen: Thomas More

In deze bachelorproef gaat de winnares van de Vlaamse Scriptieprijs Onlinehulp 2015 op zoek naar kwaliteitscriteria voor een degelijke informatieve website rond eerste hulp bij zelfverwonding. In hoofdstuk 3 focust ze daarbij op kwaliteitscriteria voor een degelijke website – waarbij ze zich ook baseert op de HON-code.

 Downloaden

Steffens, R. & Sarrazin, D. (2015) Richtlijnen voor online interventies in selectieve drugpreventie.
Münster: Landschaftsverband Westfalen-Lippe

In deze brochure, die het resultaat is van het Europees project Click for support, worden concrete aanbevelingen geformuleerd voor kwaliteitsvolle webgebaseerde interventies voor drugpreventie aan jonge druggebruikers. Naast inhoudelijke aanbevelingen worden ook technische aspecten belicht en aandachtspunten geformuleerd voor interactieve onderdelen en instrumenten. Ook aan het bereiken van de doelgroep van jonge druggebruikers en het vergroten van de therapietrouw wordt belang gehecht. Hoewel geconcretiseerd naar drughulpverlening, bevatten deze richtlijnen ook veel aanbevelingen die nuttig kunnen zijn voor onlinehulp rond andere thema’s en voor andere doelgroepen.

 Downloaden

Timmers, F. & Bogaerts, K. (2015) Onlinedagboeken voor geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en onderwijs – de gebruikers bevraagd.
Leuven: KUL

Deze presentatie bevat de resultaten van een bevraging van cliënten en hulpverleners van een onlinedagboek. Zowel hun verwachtingen, hun ervaringen als de resultaten komen aan bod.

 Downloaden

Willekens, S. (2015)  Een evaluatie van de huidige beschikbare websites rond ‘Tinnitus’ [bachelorproef]
Gent: HoGent

In deze bachelorproef vergelijkt de auteur de kwaliteit van Nederlandstalige websites met informatie rond tinnitus (oorsuizen). Voor deze systematische evaluatie werd gebruik gemaakt van de DISCERN vragenlijst en een extra controlelijst om de aangeboden info, professionaliteit en oorzaken van tinnitus en levenskwaliteit na te gaan. Deze bachelorproef was één van de inzendingen voor de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2014) Kwaliteit van onlinehulp voor welzijn en gezondheid
In: Bocklandt, P. (red.) Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, p. 77-92.

In dit hoofdstuk wordt een inspiratieboom met kwaliteitscriteria voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid geformuleerd. Er wordt ingegaan op de aandacht die al dan niet aan kwaliteit voor onlinehulp wordt besteed en er worden suggesties geformuleerd voor het ontwikkelen van kwaliteitsvolle onlinehulp.

 Downloaden

Limper, M. (2013) Kwaliteit
in Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum p. 215 – 230

In dit hoofdstuk bespreekt Myriam Limper een aantal aandachtsgebieden voor kwaliteit en gaat ze in op hoe kwaliteit van onlinehulp kan verbeteren zowel op het vlak van vaardigheden van medewerkers als van procedures en interventies.

 Bestellen

Vanhove, T. & Vercaigne, C. (2011) Ervaren baat in éénmalige chathulp. Een driehoeksanalyse van bevraging van oproepers, beantwoorders en transcripten uit eerstelijnswelzijnswerk in Vlaanderen.
Gent: Arteveldehogeschool

Dit rapport beschrijft het resultaat van een uniek onderzoek waarbij zowel hulpvragers als hulpverleners werden bevraagd over de ‘ervaren baat’ van een eenmalig chathulpgesprek. Daarenboven werden de betreffende chatgesprektranscripten door de onderzoekers geanalyseerd. Deze driehoeksanalyse levert verrassende resultaten.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2010) Quickscan chathulpgesprekken
Gent: Arteveldehogeschool.

In deze nota worden quickscan-criteria geformuleerd om chathulpgesprekken te screenen op een aantal kwaliteitscriteria die gebaseerd zijn op de chathulpmethodiek Ch@tlas. Op basis van dit screeningsinstrument kunnen aanbevelingen geformuleerd worden voor verdere vorming van chathulpmedewerkers.

 Downloaden