Onlinehulp algemeen

In deze rubriek vind je inspirerende bronnen die een algemeen overzicht geven van onlinehulp voor welzijn en gezondheid en de ontwikkelingen op dat vlak. Deze overzichtswerken gaan vaak in op definiëring, voor- en nadelen van onlinehulp. Meestal wordt een diversiteit aan onlinehulptoepassingen met concrete praktijkvoorbeelden geïllustreerd.

Vlaamse Overheid (2020) Sterk Social Werk – actieplan 2020 – 2024
Brussel: Vlaamse overheid

In het actieplan Sterk Sociaal Werk wordt ‘digitalisering’ als één van de acht uitdagingen voor een sterk sociaal werk expliciet uitgewerkt.

Van pagina 27 tot 29 worden in drie concrete acties elf mogelijke initiatieven opgesomd om de aandacht voor digitalisering in het sociaal werk te versterken.

Downloaden

Bocklandt, P., De Zitter, M., Opgenhaffen, T. & Pattyn, E. (2019)  OCMW N@BIJ
[website] Gent: Arteveldehogeschool

In deze website worden kaders, inspirerende voorbeelden, do’s &n don’ts, getuigenissen, … gebundeld i.v.m. online klantgericht werken vanuit OCMW’s. Al deze info wordt gebundeld rondt 6 thema’s:

  • een visie op (online) klantgericht werken;
  • klantgericht online informeren;
  • klantgericht online contact leggen;
  • onlinetools binnen klantgerichte trajectbegeleiding;
  • online feedback geven;
  • het implementeren van klantgerichte onlinetools.

Link

Bocklandt, P. (2019)  Onlinehulp in Vlaanderen – anno 2019
[onuitgegeven presentatie] Op: Flanders’Care congres Onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid – Brussel, 28 maart 2019

In deze presentatie geeft Philippe Bocklandt als vertegenwoordiger van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen een overzicht van de evolutie, de beleidsontwikkelingen en de uitdagingen voor onlinehulp voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen.

Link

Downloaden

De andere presentaties van dit congres vind je ook op Flanders’Carecongres Onlinehulp 2019

Versteegh, H. (2019) Digivaardig sociaal werk – handboek voor de digitale transitie.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum

In dit boek – met focus op sociaal werkers – gaat de auteur in op de urgentie en trends van digitalisering in de hulpverlening.

Concrete casussen en voorbeelden rond het gebruik van specifieke tools en sociale media werken inspirerend. De auteur staat ook stil bij de nodige competenties van sociaal werkers om in deze digitale wereld professioneel aan de slag te gaan.

 Bestellen

Hartman – van der Laan, M. (2019) Sociaal werk in de digitale samenleving.
Bussem: Coutinho

In dit boek biedt de auteur inspiratie, kaders en voorbeelden van wat digitaal sociaal werk – anno 2020 kan betekenen.

De nadruk ligt vooral op het versterken van de mediawijsheid van cliënten – maar ook andere aspecten komen aan bod – ook de online uitdagingen voor organisaties en de signalieringsopdracht over ‘online communiceren’ naar de overheid.

Een duidelijk kader en een stappenplan rond Digitaal Sociaal Werk maken dit een heel bruikbaar handboek – zowel voor studenten, welzijnswerkers als leidinggevenden.

 Bestellen

CM Telecom (2017) Infographic. Vijf redenen voor zorginstellingen om mhealth te omarmen.

Deze infographic geeft een beknopt overzicht van vijf goede redenen om voor mhealth (mobile health) te kiezen.

 Meer info en download

Delespaul, P. e.a. (2016) Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie.
Leusden: Diagnosis Uitgevers

In dit boek pleiten de auteurs Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim Van Os voor een grondige hervorming van de GGZ. Meer herstelgericht, minder hokjesdenken, en op menselijke maat gesneden. Ook e-health en e-mental health komen in deze zienswijze ruimschoots aan bod.

 Bestellen

LinkedIn groep Online Hulpverlening

Deze Nederlandstalige groep heeft een ledenbestand van 4.250 Vlaamse en Nederlandse professionals die ervaringen delen rond onlinehulp voor welzijn en gezondheid.

Link

Meijnckens, L. (2016) Beter met eHealth in 60 minuten
Zaltbommel: Haystack

In dit boek leidt de auteur je in turbo in in de wereld van e-health. De definities worden op scherp gezet en er komen een heel aantal good practices naar  voor. De auteur lijst voor- en nadelen op en besteedt de nodige aandacht aan implementatie. Een ideale smaakmaker dus.

  Bestellen

Provost, D. (2016) Blended hulp
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk-Knooppunt-online

In dit artikel omschrijft de auteur blended hulp als de combinatie van offline en onlinehulp. Een aantal belangrijke voordelen voor zorg en welzijn worden opgelijst.
De nodige skills van een goede (blended) hulpverlener én noodzakelijke randvoorwaarden worden geëxpliciteerd.

  Downloaden

Bocklandt, P. & Vanhove, T. (2015) Onlinehulp in verscheidenheid. Onlinehulptoepassingen voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen anno 2015 in kaart.
Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

In dit rapport brengen de auteurs het resultaat van een online bevraging bij 344 welzijns- en zorgorganisaties over hun onlinehulprealisaties en –plannen. Naast een algemeen overzicht wordt ook per sector aangegeven welke onlinehulptoepassingen reeds worden ingezet of nog worden overwogen. Bij dit rapport horen ook concrete kaarten met overzichten per sector.

 Downloaden

Bocklandt, P. (2015) Onlinehulp in welzijn en gezondheid – Verdere groei is onafwendbaar.
In: Sociaal.net – analyse XL – oktober 2015

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van het Vlaamse onlinehulpaanbod vanuit de driedeling: online informeren – online communiceren – online ondersteunen. Tevens schetst hij de uitdagingen voor een Vlaams onlinehulpbeleid.

 Link

Schalken, F. (red.) (2013) Handboek online hulpverlening. Met internet zorg en welzijn verbeteren.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Dit boek beschrijft een definiëring en voordelen van onlinehulpverlening. Een diversiteit van onlinehulpvormen wordt geïllustreerd met Nederlandse voorbeelden. Implementeren van onlinehulp komt aan bod met aandacht voor stappenplan, techniek, veiligheid en recht. Deze publicatie zoomt ook in op onlinehulpcompetenties, kwaliteit van onlinehulp en chatten en e-mailen in de welzijnspraktijk.
Een basiswerk !

Bestellen

Nijs, D. & Timmer, S. (2012) Een verkenning van de mogelijkheden van eHealth als empowerende hulpverlening.
In: TOKK tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderspychologie. Jg. 37, december 2012

Dit artikel formuleert omschrijvingen en voorbeelden van eHealth en onlinehulptoepassingen waarbij de nadruk ligt op burgerschap, inspraak en empowerment. Inspirerende praktijken uit alle fases van een zorg- of hulpverleningsproces uit Vlaamse en Nederlandse orthopedagogiek en kinderpsychiatrie komen aan bod.

  Downloaden

Van Hecke, J. (red.) (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. Een extra taal.
Antwerpen: Garant

In dit boek staat het werken met onlinehulptoepassingen in de bijzondere jeugdzorg centraal. Naast een overzicht van diverse vrij beschikbare onlinetoepassingen wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid en worden aandachtspunten gegeven voor de organisaties en de hulpverleners die online willen werken met hun doelgroep.

 Bestellen

Bocklandt, P. (red.) (2011) Niet alle smileys lachen. Online hulp in eerstelijnswelzijnswerk.
Leuven: Acco.

Deel 1 van dit boek definieert onlinehulp, schetst het ontstaan, geeft motieven en gaat in op visievorming, draagvlak creëren, deontologie, implementatie en medewerkers- en middelenbeleid. Deel 2 zoomt in op methodiek voor chathulpverlening in eerstelijnswelzijnswerk. In deel 3 komen 8 inspirerende praktijken aan bod. Een basiswerk over online hulp in Vlaanderen, met bijdragen van 23 auteurs.

 Bestellen

Beelen, S. & Van den Meerschaute, K. (2010)  Onlinehulpverlening. Nieuwe klanten, nieuwe uitdagingen.
In: Alert, jaargang 36, nr 5, december 2010.

Onlinehulpverlening is geen kant-en-klaar tovermiddel in de strijd tegen drempels in de hulpverlening. In dit artikel tonen projectmedewerkers van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk hoe een goed uitgewerkt online aanbod verschillende structurele en persoonlijke drempels kan wegwerken.

Downloaden

Beelen, S. & Van den Meerschaute, K. (2010) Toegankelijke hulpverlening online!?
Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Deze brochure licht kenmerken van onlinehulpverlening toe en beschrijft het gebruik en de mogelijkheden van onlinemedia in de hulpverlening. Er wordt stilgestaan bij de voorwaarden om onlinehulptoepassingen op een kwaliteitsvolle wijze te integreren in de werking. Ook deontologische vragen en toekomstmogelijkheden komen aan bod.

Downloaden

Beelen, S. & Van den Meerschaute, K. (2010)  Beyond experimentation. Online strategies in social services.
In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 2010 – vol. 19, issue 4, p. 49-62

Centraal in dit artikel staat de vraag of en hoe toegankelijke hulpverlening met behulp van onlinetoepassingen kan gerealiseerd worden. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de Jongeren Advies Centra hoe ICT wordt gebruikt als strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten.

Downloaden